Algemene voorwaarden

Kleinslag 2 V.O.F, mede handelende onder de naam De Kleine Verhuizer gevestigd te (1976 BE) IJmuiden aan de Ampèrestraat 9

 

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten van De kleine Verhuizer gevestigd te IJmuiden, hierna te noemen “de Kleine Verhuizer”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden worden eerst door schriftelijke (mail) bevestiging van De Kleine Verhuizer bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de

verhuisovereenkomst worden eerst na schriftelijke (mail) bevestiging door De Kleine Verhuizer bindend.

 1. De wederpartij dient De Kleine Verhuizer schadeloos te stellen voor alle noodzakelijke kosten die voortvloeien

uit hetgeen is geregeld in het vorige lid.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van De Kleine Verhuizer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft De Kleine Verhuizer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is De Kleine Verhuizer gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend bij huur- c.q. opslagprijzen) door De Kleine Verhuizer en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is De Kleine Verhuizer gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de

wederpartij in rekening te brengen.

 1. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De Kleine Verhuizer is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 5: WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige beëindiging van de

werkzaamheden dient De Kleine Verhuizer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 1. Bij het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de door De Kleine Verhuizer aangenomen werken blijkt, dat deze

onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan De Kleine Verhuizer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft De Kleine Verhuizer het recht te vorderen dat de aan De Kleine Verhuizer verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De Kleine Verhuizer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door De Kleine Verhuizer verrichte werkzaamheden.

 1. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt De Kleine Verhuizer zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De Kleine Verhuizer stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij De Kleine Verhuizer in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 2. Indien de wederpartij ook na verloop van de door De Kleine Verhuizer gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft De Kleine Verhuizer het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 3. De Kleine Verhuizer is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

 1. De Kleine Verhuizer zijn werkzaamheden onbelemmerd kan verrichten;
 2. De Kleine Verhuizer op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
 3. De Kleine Verhuizer op de hoogte is van alle voorwerpen e.d. waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de zaken oplevert;
 4. De Kleine Verhuizer op de hoogte is van alle voorwerpen e.d. van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de wederpartij speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
 5. De Kleine Verhuizer op de hoogte is van alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties (o.a. voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens e.d.);
 6. De Kleine Verhuizer op de hoogte is van alle gevaarlijke voorwerpen en/of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van gevaarlijke Stoffen. De Kleine Verhuizer heeft het recht om deze gevaarlijke voorwerpen en/of producten te zijner keuze niet te verhuizen c.q. te vervoeren c.q. op ieder tijdstipn en elke plaats ongevaarlijk te (laten) maken danwel te (laten) vernietigen op kosten van de wederpartij;
 7. De Kleine Verhuizer op de hoogte is van andere zaken die voor de uitoefening van de te verrichten werkzaamheden van belang zijn om te weten;
 8. De Kleine Verhuizer tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer van materialen en hulpmiddelen;
 9. de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) aanwezig zijn; J. De Kleine Verhuizer kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie -zoals elektriciteit – e.d. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. Indien niet tijdig aan voornoemde verplichtingen is voldaan, zijn de kosten in verband met opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden voor rekening van de wederpartij.
 11. Indien voor het vervoer van de zaken bepaalde vergunningen, eventueel ook die vergunningen en bescheiden benodigd voor export naar het buitenland, nodig zijn heeft de wederpartij de plicht ervoor te zorgen dat deze vergunningen aanwezig zijn.
 12. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die De Kleine Verhuizer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

 

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE KLEINE VERHUIZER

 1. De Kleine Verhuizer is verplicht de zaken op de schriftelijk overeengekomen bestemmingsplaats af te leveren in de staat waarin de zaken aan hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij aan hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld.

2.De Kleine Verhuizer zal de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder vertraging verrichten.

 1. De verplichtingen van De Kleine Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de zaken op de schriftelijk overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.
 2. De Kleine Verhuizer wijst de wederpartij erop dat:
 3. de wederpartij De Kleine Verhuizer kan verzoeken – door dit aan te kruisen op de offerte dan wel na schriftelijk verzoek – om voor rekening van de wederpartij een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor De Kleine Verhuizer niet aansprakelijk is en overhandigt aan de wederpartij de daartoe geëigende informatie;
 4. partijen afzonderlijk overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van De Kleine Verhuizer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;
 5. de wederpartij, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van de zaken en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing.

 

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK

 1. Meerwerk dient schriftelijk tussen De Kleine Verhuizer en de wederpartij overeengekomen te worden. Meerwerk zal apart bij de wederpartij in rekening gebracht worden. Bij minderwerk wordt de prijs verlaagd.
 2. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op schriftelijk verzoek van de wederpartij door De Kleine Verhuizer te verrichten werkzaamheden welke niet uitdrukkelijk schriftelijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan De Kleine Verhuizer en de wederpartij later overeenkomen dat deze werkzaamheden niet door De Kleine Verhuizer zullen worden verricht.

 

ARTIKEL 9: VERHUISPRIJS

 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt overeengekomen:
 2. een all-in prijs, waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid van dit artikel; B. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of per afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. De Kleine Verhuizer zal wettelijke bepalingen van dwingend recht te allen tijde en ongeacht de prijsvormingsmethode in acht nemen.
 3. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van De Kleine Verhuizer, voorzover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
 4. het vervoer inclusief het laden en lossen van de zaken;
 5. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren zaken en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
 6. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren en daken is bevestigd, het demonteren en monteren van een waterbed, etc. De Kleine Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
 7. de premies voor de verzekeringen.
 8. In de verhuisprijs zijn niet inbegrepen: de kosten voor gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de zaken.

 

ARTIKEL 10: SCHADEMELDING

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het beëindigen van de werkzaamheden tot controle van de verhuisde zaken over te gaan. Indien zichtbare schade e.d. aan de verhuisde zaken worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van De Kleine Verhuizer te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij De Kleine Verhuizer binnen 24 uur na beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan De Kleine Verhuizer.
 2. Overige schademeldingen dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden aan De Kleine Verhuizer te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 5 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde schademelding niet binnen de daar bedoelde termijnen aan De Kleine Verhuizer is kenbaar gemaakt, worden de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 5. Schademeldingen schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. De Kleine Verhuizer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

7.In geval van terechte schademeldingen zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Kleine Verhuizer kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, behoudens voorzover deze uit zijn eigen handelen of nalaten is ontstaan en aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die De Kleine Verhuizer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de aansprakelijkheid van De Kleine Verhuizer voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
 3. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de verhuisprijs zoals bedoeld in artikel 9. Daarbij geldt tevens dat de aanspraak in alle gevallen is beperkt tot het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag zoals bedoeld in artikel 8:1182 BW.
  4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen De Kleine Verhuizer tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 4. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen De Kleine Verhuizer tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken. 5. De wederpartij verliest diens rechten jegens De Kleine Verhuizer, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart De Kleine Verhuizer tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
 5. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van De Kleine Verhuizer strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
 6. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan De Kleine Verhuizer zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 7. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan De Kleine Verhuizer.

 

ARTIKEL 12: BETALING

 1. De wederpartij dient, na de door De Kleine Verhuizer verrichte werkzaamheden, à contant of per PIN te betalen bij aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door De Kleine Verhuizer, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien in de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de betaling anders dan à contant zal plaatsvinden, maar geen betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen te geschieden, ook indien conform artikel 5 de zaken zijn opgeslagen.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet volledig is betaald:
 4. zal de wederpartij, handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf na daartoe door De Kleine Verhuizer te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; voor de wederpartij niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de tarieven zoals genoemd in het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing.
 5. heeft De Kleine Verhuizer het recht, voor aan de wederpartij een betalingsherinnering te verzenden nadat de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken.

4 Ter keuze van De Kleine Verhuizer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de verhuisovereenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met

een eis tot schadevergoeding.

5 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is De Kleine Verhuizer bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien De Kleine Verhuizer het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7 A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op De Kleine Verhuizer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT/BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en De Kleine Verhuizer gesloten verhuisovereenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 14: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe De Kleine Verhuizer krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van De Kleine Verhuizer, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van De Kleine Verhuizer, is De Kleine Verhuizer gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens De Kleine Verhuizer tot aan dat moment te voldoen. 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij De Kleine Verhuizer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 2. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover De Kleine Verhuizer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan De Kleine Verhuizer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 15: ANNULERING/ONTBINDING

 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden, is slechts mogelijk indien De Kleine Verhuizer daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
 4. bij annulering tot 7 dagen voor de verhuisdatum is de wederpartij ten hoogste 50% van de verhuisprijs aan De Kleine Verhuizer verschuldigd;
 5. bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is de wederpartij ten hoogste 75% van de verhuisprijs aan De Kleine Verhuizer verschuldigd;
 6. bij annulering op de dag van de verhuizing zelf is de wederpartij de volledige verhuisprijs aan De Kleine Verhuizer verschuldigd.
 7. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart De Kleine Verhuizer ter zake.

4.Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 16: DOUANEFORMALITEITEN

 1. Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

– de Kleine Verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;

−de klant dient aan de Kleine Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

 

ARTIKEL 17: GEDEELTELIJKE VERNIETIGING
1. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zou zijn, strekt deze zich slechts uit tot dat betreffende onderdeel en laat zij de overeenkomst voor het overige in stand.

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen De Kleine Verhuizer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat De Kleine Verhuizer de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar De Kleine Verhuizer is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat De Kleine Verhuizer aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is De Kleine Verhuizer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

 

BIJ BEWAARNEMING VAN ZAKEN

ARTIKEL 19: EXTRA VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Bewaarneming kan in een aparte bewaarnemingsovereenkomst of in combinatie met de werkzaamheden in de verhuisovereenkomst worden overeengekomen.
 2. De Kleine Verhuizer heeft het recht om zaken die ongeschikt zijn voor de bergplaats te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige zaken, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen en wapens. 3. De wederpartij kan de bewaarnemingsovereenkomst annuleren. Bij annulering binnen 7 dagen voor de begindatum van de bewaarneming bedraagt de schadevergoeding ten hoogste het bewaarbedrag van een maand.
 3. Tussentijds opzeggen van de bewaarnemingsovereenkomst is mogelijk met een opzegtermijn van 1 (één)maand. De wederpartij dient de zaken voor het verstrijken van de opzegtermijn te hebben afgehaald tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon.
 4. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven zaken bij De Kleine Verhuizer voor rekening en risico van de wederpartij met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van het overeengekomen bewaarloon blijft doorlopen tot het moment dat de zaken zijn afgehaald dan wel zijn verkocht of vernietigd.

 

ARTIKEL 20: BETALINGEN

 1. Het bewaarloon en eventuele andere uit de bewaarnemingsovereenkomst voortvloeiende kosten moeten steeds per, tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode worden betaald.
 2. Alle kosten die de wederpartij aan De Kleine Verhuizer is verschuldigd moeten voor teruggave van de zaken zijn voldaan. De Kleine Verhuizer heeft het recht van terughouding op de in bewaring genomen zaken totdat de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ter zake van de gesloten bewaarnemings- dan wel tussen partijen gesloten verhuisovereenkomst.
 3. Als de betalingsachterstand van de wederpartij meer dan 3 maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of deze betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen zaken inclusief kosten van verkoop of ruiming overtreft, verkrijgt De Kleine Verhuizer het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de zaken over te gaan:
 4. als De Kleine Verhuizer de wederpartij, via een aangetekend schrijven gesommeerd heeft alsnog te betalen en;
 5. als De Kleine Verhuizer de wederpartij bij deurwaardersexploit nogmaals heeft gemaand de verschuldigde kosten te voldoen. In het exploit dient vermeld te worden dat De Kleine Verhuizer tot openbare verkoop zal overgaan als de genoemde termijn is verstreken.

 

ARTIKEL 21: AANSPRAKELIJKHEID

De Kleine Verhuizer is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:

 1. schade aan of verlies van de in bewaring genomen zaken indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze zaken;
 2. schade aan zaken die niet door De Kleine Verhuizer of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van De Kleine Verhuizer en/of zijn personeel;
 3. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten e.d.;
 4. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak;
 5. het aflopen van de folie van spiegels of de beschadiging daarvan;
 6. schade aan de zaken zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
 7. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;
 8. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van zaken, tenzij deze aan De Kleine Verhuizer en/of zijn personeel werden overhandigd.
 9. schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardige papieren, edele metalen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen een en ander door de wederpartij en De Kleine Verhuizer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven.

 

ARTIKEL 22: VERZEKERINGEN

 1. De Kleine Verhuizer is verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet endeze algemene voorwaarden.
 2. De Kleine Verhuizer wijst de wederpartij erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen de risico’s waarvoor De Kleine Verhuizer niet aansprakelijk is:
 3. de wederpartij zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats dan wel;
 4. de wederpartij een tijdelijke opslagverzekering voor de bewaarnemingsperiode van de zaken dient af te sluiten.

 

Voor akkoord: ______________________________

 

Datum: ______________________________

 

Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst en Privacybeleid ivm. AVG mei 2018

In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst kan je raadplegen via deze link.

In aanvulling op de AVG verplichting van 25 mei 2018 hebben wij een privacyverklaring opgesteld . Deze kun je raadplegen via deze link